STATUT Fundacji dla Szczeniąt JUDYTA

POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja dla Szczeniąt JUDYTA (zwana dalej Fundacją), została ustanowiona z woli następujących Fundatorów: a) Piotr Reszka b) Teresa Piłat-Reszka tworzących Zgromadzenie Fundatorów. 2. Ustanowienie Fundacji nastąpiło aktem notarialnym sporządzonym dnia 9 lutego 2017r. przez notariusz Anitę Hnatszyn w kancelarii notarialnej w Warszawie przy Al. Niepodległości nr 35 lokal 4, Rep. A nr 363/2017. 3. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie niniejszego statutu. Art. 2 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. Art. 3 1. Siedzibą Fundacji jest wieś Nowy Białynin w powiecie sochaczewskim. 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów określonych w Statucie, Fundacja może również podejmować współpracę z partnerami zagranicznymi jak również prowadzić działalność statutową poza granicami kraju. 3. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie – w kraju i za granicą. 4. Fundacja może przystępować do spółek, stowarzyszeń oraz innych krajowych i międzynarodowych organizacji o zbliżonym charakterze działania. Art. 4 1. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę lub pieczęci zawierającej dane identyfikujące Fundację. 2. Fundacja może ustanawiać ordery, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla idei i celów wspieranych przez Fundację. Art. 5 Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. rolnictwa. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI Art. 6 Celem działania Fundacji jest: 1. Upowszechnianie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami domowymi. 2. Promocja humanitarnych zachowań i postaw wobec zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt dotkniętych bezdomnością. 3. Promocja zdrowia i upowszechnianie działań służących ochronie zdrowia i prawa do godnego życia zwierząt. 4. Udzielanie pomocy i wsparcia placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpraca z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, wspieranie działalności adopcyjnej (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów). 5. Organizowanie pomocy materialnej dla schronisk i przytulisk. 6. Udzielanie pomocy materialnej i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ubogim, osobom niepełnosprawnym będących opiekunami zwierząt porzuconych a przez nich przygarniętych. 7. Propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizacja programu sterylizacji i kastracji. 8. Organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt. 9. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami. 10. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego. Art. 7 Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez następujące formy działania: 1. Organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych i porzuconych, w szczególności adopcji zwierząt młodych (szczeniaków). 2. Organizowanie opieki tymczasowej nad zwierzętami przeznaczonymi do adopcji. 3. Prowadzenie edukacji poprzez organizowanie i udział w warsztatach, szkoleniach, wykładach, konferencjach. 4. Organizowanie festiwali, spotkań, koncertów, happeningów, wystaw. 5. Podejmowanie współpracy z władzami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu. 6. Współpracę z organizacjami pożytku publicznego, szkołami, placówkami oświatowymi, szpitalami, domami dziecka oraz podobnymi instytucjami. 7. Podejmowanie współpracy z placówkami weterynaryjnymi. 8. Organizowanie i udział w zajęciach rehabilitacyjnych i terapeutycznych z wykorzystaniem psów (kynoterapia) dla osób niepełnosprawnych. 9. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z zajęciami o charakterze edukacyjnym i wychowawczym. 10. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych. 11. Promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji i służących ich realizacji. Art. 8 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI Art. 9 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. Art. 10 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania finansowe całym majątkiem. 2. Majątek fundacji może być lokowany w rachunkach i lokatach bankowych w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach stanowiących środki trwałe. 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Art. 11 1. Fundacja czerpie swe dochody z następujących źródeł: a) dotacji, darowizn, spadków i zapisów, zarówno w naturze jak i w formie pieniężnej, tak w polskich złotych, jak i w walutach obcych, b) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, c) odsetek od posiadanych funduszy. 2. Całość dochodów Fundacji przeznaczona jest wyłącznie na realizację celów statutowych. Art. 12 Fundacja nie może podejmować działań polegających na: 1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi". 2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Art. 13 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Art. 14 Rokiem obrachunkowym Fundacji będzie rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrachunkowy upływa z dniem 31 grudnia 2017 r. ORGANY FUNDACJI Art. 15 1. Organami Fundacji są: a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, b) Rada Fundacji. ZARZĄD FUNDACJI Art. 16 1. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 2. Fundator może być członkiem Zarządu. 3. Zarząd składa się z przynajmniej 2 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję. 4. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołują Fundatorzy. 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację. 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci, upływem kadencji, złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z Fundatorów, odwołania przez Radę Fundacji, na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 8. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji, Rada Fundacji dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. Art. 17 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do kompetencji Zarządu należy: a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, b) realizacja celów statutowych, c) sporządzanie planów pracy i budżetu, d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, e) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, g) kierowanie do Rady Fundacji wniosków w sprawie zmiany statutu, likwidacji Fundacji. h) podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji. Art. 18 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na pół roku. 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu. 3. O posiedzeniach Zarządu jego członkowie zawiadamiani są listami poleconymi lub przy użyciu innych powszechnych środków komunikowania się (sms, email), przynajmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem. 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 6. Głosowania są jawne za wyjątkiem tajnego głosowania w kwestiach dotyczących: spraw osobowych, wyborów oraz odwoływania członków organów lub likwidatora, a także pociągnięcia ich do odpowiedzialności. O utajnienie głosowania może także wystąpić na posiedzeniu każdy z członków Zarządu. RADA FUNDACJI Art. 19 1. Członkiem Rady Fundacji może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 2. Fundator może być członkiem Rady Fundacji. 3. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, powoływanych na pięcioletnią kadencję. 4. Pierwszy skład Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swoją decyzją Rada Fundacji. Następnego Przewodniczącego Rady Fundacji wyłania Rada Fundacji spośród swoich członków. 5. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, upływem kadencji, złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z Fundatorów lub Rady Fundacji, odwołania przez Radę Fundacji, na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 7. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji przed upływem kadencji, Rada Fundacji dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. Art. 20 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 2. Radę Fundacji reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący Rady Fundacji. 3. Do kompetencji Rady Fundacji należy: a) nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji, b) prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji, c) badanie stanu majątkowego Fundacji, w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji, d) dokonywanie zmian statutu Fundacji, e) podejmowanie uchwał w zakresie wniosków i spraw przedłożonych przez Zarząd, f) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu, g) powoływanie i odwoływanie członków organów Fundacji, h) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu. Art. 21 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz do roku. 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Rady Fundacji. 3. O posiedzeniach Rady Fundacji jej członkowie zawiadamiani są listami poleconymi lub przy użyciu innych powszechnych środków komunikowania się (sms, email), przynajmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem. 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady Fundacji. 5. Rada Fundacji podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. SPOSÓB REPREZENTACJI Art. 22 Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są: 1. Każdy członek zarządu samodzielnie w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań powyżej kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 2. Dwóch członków zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu, w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań powyżej kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). POSTANOWIENIA KOŃCOWE Art. 23 1. Fundacja ulega likwidacji, gdy: a) jej cele zostaną zrealizowane, b) jej źródła finansowe oraz majątek zostaną wyczerpane. 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 3. Rada Fundacji wybiera Likwidatora. 4. Środki finansowe i majątek pozostały po przeprowadzeniu likwidacji zostaną przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach działania. Art. 24 1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane przez Radę Fundacji jednomyślnie przy obecności wszystkich członków tego organu. 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów Fundacji.